Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số : 11./QĐ-BĐ                                           Quận 4,ngày  24  tháng  04  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 – Bộ sách Chân trời sáng tạo

Năm học 2020 – 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG

 

Căn cứ thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ  công văn số 1045/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 590/GDĐT-TH ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về  Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả bỏ phiếu của Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Xét đề xuất của Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục sách giáo khoa lớp 1 của bộ sách  Chân trời sáng tạo được sử dụng trong trường Tiểu học Bạch Đằng  cho  học sinh lớp 1 năm học 2020-2021.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh của trường Tiểu học Bạch Đằng và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

– PGD-ĐT Q4 “ để báo cáo”

– Như điều 1 “ để thi hành”

– Lưu: VT.

 

Nguyễn Thị Hảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Chân trời sáng tạo

sử dụng trong trường Tiểu học Bạch Đằng

( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 11/QĐ-BĐ

Ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Bạch Đằng)

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản
1 Tiếng Việt 1, tập 1 Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha(Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
2 Tiếng Việt 1, tập 2 Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha(Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
3 Toán 1 Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên,

Khúc Thành Chính (Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
4 Đạo đức 1 Đinh Phương Duy (Tổng chủ biên),

Trần Thanh Bình (Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
5 Âm nhạc 1 Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) NXB GD Việt Nam
6 Mỹ thuật 1 Nguyễn xuân Tiên (Tổng chủ biên),

Hoàng Minh Phúc (Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
7 Tự nhiện xã hội 1 Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên),

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
 

8

 

Giáo dục thể chất 1

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng( Chủ biên )

NXB GD Việt Nam
9 Hoạt động trải nghiệm 1 Vũ Quang Tuyên (Tổng chủ biên),

Nguyễn Hữu Tâm (Chủ Biên)

NXB GD Việt Nam
10 Family and Friends 1 (National Edition)

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ Biên)

Trương Văn Ánh

NXB GD Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *