DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ CHUÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

DANH SÁCH

Cán bộ giáo viên, nhân viên các tổ, nhóm chuyên môn

Năm học 2017 – 2018

 

Tổ 1 Tổ 2
1. Đỗ Thị Hạnh                    – Tổ trưởng 1. Phạm Thị Dịu                   – Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Giang           – Tổ phó 2. Nguyễn Thị Lan               – Tổ phó
3. Bùi Thị Ban Mai 3. Nguyễn Thị Thanh Xuân
4. Trần Thị Liễu 4. Lê Thị Thu Hiền
5. Vũ Thị Hồng Ngọc 5. Nguyễn Thị Minh Huệ
6. Nguyễn Thị Thu Trang 6. Trần Thị Thanh Thủy
7. Lê Thị Hoa 7. Khúc Thị Thùy Anh
8. Nguyễn Thị Hà 8. Nguyễn Thị Thủy
9. Vũ Thị Mai Anh (HĐ) 9. Trần Văn Kiên (HĐ)

 

10. Nguyễn Bích Ngọc (HĐ) 10. Ngô Thị Lệ Quỳnh (HĐ)
11. Nguyễn Thị Minh Hương  – PHT
Tổ 3 Tổ 4
1. Lê Thị Mai Hương           – Tổ trưởng 1. Nguyễn Thị Bích             – Tổ trưởng
2. Bùi Ngọc Anh                  – Tổ phó 2. Nguyễn Thúy Hồng         – Tổ phó
3. Vũ Thị Ảnh 3. Đặng Thị Kim Oanh
4. Nguyễn Thị Phương Thảo 4. Lê Thị Thu Hạnh
5. Đoàn Thị Xoa 5. Bùi Thị Hoa
6. Phạm Thị Thanh 6. Nguyễn Thị Thường
7. Vũ Thị Kim Thoa 7. Hoàng Thị Lan
8. Đỗ Thị Lý (HĐ) 8. Nguyễn Thị Thùy Nga
9. Trần Thị Thanh Phương (HĐ) 9. Nguyễn Kì Quốc
10. Nguyễn Thị Kiên (HĐ) 10. Nguyễn Thị Hồng Ngọc (HĐ)
11. Nguyễn Thị Tuyết Mai      – HT
Tổ 5 Tổ Văn phòng
1. Nguyễn Thị Phương Hoa – Tổ trưởng 1. Nguyễn Thị Huệ              – Tổ trưởng
2. Mai Thị Lan                     – Tổ phó 2. Nguyễn Thị Nghĩa           – Tổ phó
3. Lê Thị Thanh Hương 3. Bùi Thị Dung
4. Nguyễn Thị Lý 4. Nguyễn Thị Thu Trang
5. Nguyễn Thị Thụy 5. Hoàng Thị Ngọc Hiền
6. Phạm Thị Ban 6. Nguyễn Thị Nga – TPT (HĐ)

 

7. Vũ Tiến Đạt

 

7. Vũ Thị Nguyệt Hằng (HĐ)

 

8. Trần Văn Long 8. Phạm Thị Hương Quế (HĐ)
9. Nguyễn Thị Mận (HĐ)

 

10. Phạm Thị Bạch Tuyết    – PHT

Nhóm các môn chuyên Nhóm

bảo vệ, lao công và nhân viên bếp

(Đ/c Minh Hương-PHT phụ trách)

Họ và tên Nhiệm vụ Họ và tên Nhiệm vụ
1. Nguyễn Thị Nghĩa GV ÂN/

Phụ trách nhóm ÂN, MT, TD

1. Phùng Sưu Kin Bảo vệ
2. Nguyễn Kì Quốc GV ÂN 2. Bùi Công Kiền Bảo vệ
3. Nguyễn Thị Hà GV MT 3. Vũ Văn Thắng Bảo vệ
4. Nguyễn Thị Thùy Nga GV MT 4. Vũ Thị Hồng Liên

 

NV bếp
5. Trần Văn Kiên GV TD 5. Phạm Thị Hường

 

NV bếp
6. Nguyễn Thị Huệ GV TD 6. Nguyễn Thị Hương NV bếp
7. Trần Văn Long GV TA/

Phụ trách nhóm TA, Tin học

7. Mai Thị Duyến NV bếp
8. Nguyễn Thị Kiên GV TA 8. Nguyễn T.Minh Hoa NV bếp
9. Trần Thị Thanh Phương GV TA 9. Đoàn Thị Nhuần Lao công
10. Vũ Thị Mai Anh GV TA 10. Vũ Thị Thảo Lao công
11. Nguyễn Thị Hồng Ngọc GV TA
12. Ngô Thị Lệ Quỳnh GV TA
13. Nguyễn Thị Mận GV Tin học
14. Đỗ Thị Lý GV Tin học


                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                           Nguyễn Thị Tuyết Mai